Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Zwracając się o pomoc do naszej Fundacji należy uzupełnić i przesłać wniosek o pomoc drogą elektroniczną na adres biuro@fundacjapromocjizdrowia.pl lub na adres siedziby Fundacji w Krakowie przy ulicy Świetokrzyskiej 12.

pobierz wniosek

1. Wniosek o udzielenie pomocy powinien zawierać co najmniej:

a. imię i nazwisko lub nazwę beneficjenta pomocy,
b. adres zamieszkania lub siedzibę beneficjenta pomocy,
c. numer pesel wnioskodawcy,
d. numer telefonu ,
e. opis stanu faktycznego związanego z wnioskowaną pomocą,
f. określenie formy i wysokości wnioskowanej pomocy,
g. podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek o udzielenie świadczenia z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości powinien zawierać dodatkowo informacje o sytuacji życiowej i potrzebach tych osób potwierdzone właściwymi dokumentami, którymi mogą być w szczególności : oświadczenia o niemożliwości pokrycia świadczeń we własnym zakresie, oświadczenia lub zaświadczenia o zarobkach i wydatkach wnioskodawcy i członków rodziny, dokumentacja medyczna.

3. Kwalifikacji wniosków o pomoc dokonuje Zarząd. Zarząd może uzależnić rozpatrzenie wniosku o pomoc od przedłożenia:

a. opinii medycznej w przypadku spraw z zakresu ochrony zdrowia,
b. opinii instytucji niezależnej od wnioskodawcy w innych sprawach,
c. oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej oraz o dochodach rodziny będącej na wspólnym rozrachunku wraz z dokumentami poświadczającymi te świadczenia.

4. W przypadku otrzymania wniosku o udzielenie świadczenia z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona, może dokonać oceny sytuacji tych osób także poprzez wizytację miejsca ich przebywania. Z wizytacji sporządza się protokół.

5. Wnioski o udzielenie pomocy kierowane do Fundacji mogą być opiniowane przez Komisję Opiniodawczą powołaną przez Walne Zebranie Fundatorów.

6. Kryteria przyznawania pomocy:

a. wniosek o pomoc musi spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2
b. wnioskodawca, w przypadku o którym mowa w pkt. 3 i pkt. 4 przedłożył wymagane dokumenty,
c. wniosek o pomoc musi dotyczyć spraw objętych statutowym celem Fundacji.

7. Negatywnie rozpatrzone wnioski o pomoc nie wymagają uzasadnienia.

8. Świadczenia z majątku Fundacji nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby lub podmioty, które ubiegały się o pomoc i jej nie otrzymały, nie mogą występować do Fundacji z jakimikolwiek roszczeniami lub domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.

9. Fundacja zastrzega sobie prawo udzielania odpowiedzi pisemnej wyłącznie w przypadku uwzględnieniu wniosku o pomoc.

10. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

11. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu udzielenia pomocy oraz wysokości pomocy określa decyzja Zarządu Fundacji lub umowa zawarta z beneficjentem pomocy Fundacji.

12. Udzielając pomocy Zarząd obowiązany jest uzyskać potwierdzenie od beneficjenta pomocy, iż wykorzystanie pomocy udzielonej przez Fundację nastąpiło w sposób zgodny:

a/ wnioskiem beneficjenta oraz decyzją Zarządu o udzieleniu pomocy,
b/ wnioskiem beneficjenta oraz umową pomiędzy Fundacją, a beneficjentem pomocy.

13. Osoba lub podmiot, który w celu otrzymania pomocy ze środków Fundacji poda nieprawdziwe dane albo wykorzysta przyznane środki niezgodnie z wnioskowanym przeznaczeniem, traci prawo do korzystania ze środków Fundacji.

14. Zarząd sprawuje bezpośrednią kontrolę nad przestrzeganiem przez beneficjenta pomocy warunków i sposobu wykorzystania pomocy udzielonej przez Fundację.

15. W celu przeprowadzenia niezbędnej kontroli, Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z udzieloną pomocą.

Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM